ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄາດປີ2018 ລາວຈະຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ ທີ່ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ2ວັນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນັບເປັນເວທີອັນສໍາຄັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງແກ່ພະນັກງານຂອງລາວ. ທີ່ປະຊຸມໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ 3 ມາດຕະຖານຂອງການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການກະກຽມນະໂຍບາຍ, ແຜນງານທີ່ຈໍາເປັນຫລັງຈາກການຫລຸດພົ້ນ; ດ້ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄາດອີກ6ປີລາວອາດພົ້ນອອກ ຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

ທ່ານຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວໃນພິທີເປີດວ່າ: ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ວຍພັດທະນາໃນປີ2020 ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນແຕ່ດົນນານແລ້ວ. ໃນປີ2000 ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດ ແລະ ແຜນງານການພັດທາປະເທດເຖິງປີ2020 ຄືຕ້ອງສູ້ຊົນພັດທະນາພຶ້ນຖານເສດຖະກິດແລະຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ນັບມື້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ສາມາດຫລຸດພົ້ນຂອງຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ໃນປີ2020. ຫລັງຈາກນັ້ນລັດຖະບານໄດ້ສຸ່ມໃສ່ພັດທະນາດ້ານເສດ ຖະກິດ-ດ້ານສັງຄົມ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ພັດທະນາພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນປີ2011 ຫລາຍແຂວງເປັນຕົ້ນຈໍາປາສັກ, ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ປະກາດຈົບຊັ້ນປະ ຖົມ ແລະ ໃນປີ2012 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກັບຊຽງຂວາງ ກໍປະກາດ, ເຊິ່ງຖືເປັນສັນຍານທີ່ດີໃນການບັນລຸ ເປົ້າຫມາຍສະຫັດສະຫວັດ  ທີສອງໃນປີ2015. ແຕ່ຄວາມທ້າທ້າຍແມ່ນການຍົກສູງໃຫ້ແມ່ນຍິງໄດ້ ເຂົ້າຮຽນ  ບໍ່ວ່າຊັ້ນປະຖົມ ກໍຄືລະດັບສູງກວ່ານັ້ນເຫັນວ່າຍັງນ້ອຍຢູ່. ສ່ວນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ9ຂອງພັກໄດ້ບັນຈຸແຈ້ງວ່າຮອດປີ2015 ຈະຕ້ອງຫລຸດຜ່ອນອັດຕາຄົວເຮືອນທຸກ ຍາກໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 10%; ໂດຍໃນສົກ2011-2012 ອັດຕາຄົວເຮືອນທຸກຍາກຄາດວ່າຈະຍັງເຫລືອ 17% ແລະ 14%ໃນສົກປີ2012-2013.

ທ່ານ ມິງຟາມ ຜູ້ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ກ່າວວ່າ: ສປປລາວ ໄດ້ຢືນຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະໂດດເດັ່ນ ເພາະແຕ່ປີ 1996 ກໍໄດ້ກໍານົດເວລາທີ່ຈະຫລຸດພົ້ນຂອງຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແຕ່ວ່າວິໄສທັດອັນກວ້າງໄກ ນີ້ ຫາກໍໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຈາກສາກົນໃນບໍ່ດົນມານີ້. ການເພີ່ມທະວີຄວາມ ເຂົ້າໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ວິທີຈະຮັບມືກັບບັນດາຜົນກະທົບເລົ່ານີ້ຢ່າງຮອບ ດ້ານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍແນ່ນອນຂອງໂລກ.

ຕະຫລອດ2ວັນ ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງເລິກໃນ7ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຄື: ເງື່ອນໄຂມາດຖານການ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ວຍພັດທະນາໂດຍລວມ; ຄວາມທ້າທາຍພາຍຫລັງການຫລຸດພົ້ນ; ຍຸດທະສາດຂອງສປປລາວຮອດປີ2020; ບາງບົດຮຽນກ່ຽວກັບປະເທດທີ່ຫລຸດພົ້ນອອກ ຈາກການດ້ອຍພັດທະນາ; ເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການຕິດຕາມການຫລຸດພົ້ນຄວາມດ້ອຍ ພັດທະນາຂອງລາວ; ແບ່ງການຄົ້ນຄວ້າເປັນ ສາມກຸ່ມໃຫຍ່ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບມາດຖານການ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ຜົນກະທົບທີ່ພົວພັນເຖິງການຊ່ວຍເຫລືອ ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ພົວພັນເຖິງການຄ້າການລົງທຶນ ; ສະຫລຸບລວມ ແລະ ກໍານົດທິດທາງພາຍຫນ້າຮ່ວມກັນ.

ສໍາລັບການທີ່ປະເທດຫນຶ່ງຈະຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາຕ້ອງບັນລຸສອງໃນສາມມາດຕະຖານຄື:

{C}1. ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ: ຕ້ອງມີລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີຕາມຂີດຫມາຍທີ່ ກໍານົດໂດຍຄະນະກໍາມະການນະໂຍບາຍການພັດທະນາເພື່ອກນພັດທະນາທຸກໆສາມປີ,ຂີດຫມາຍໄດ້ກໍານົດໃນປີ2012 ແມ່ນ 1.428ໂດລາສະຫະລັດ.

{C}2.   {C}ດັດສະນີຫມາຍຊັບສິນມະນຸດ: ດັດສະນີຫມາຍນີ້ ແມ່ນເນັ້ນຫນັກໃສ່ບັນດາຕົວຊີ້ບອກ ທາງສັງຄົມເຊັ່ນໂພສະນາການ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ, ອັດຕາສ່ວນການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະອັດຕາການຮູ້ຫນັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່. ປະເທດທີ່ຈະສາມາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ຕ້ອງມີດັດສະນີຫມາຍ

ຂ່າວຈາກ Senotimes

Advertisements
Categories: ເສດຖະກິດລາວ | ປ້າຍກຳກັບ | ໃຫ້ຄວາມເຫັນ

​ເລື່ອງ​ນຳ​ທາງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: